ESTATUTS DE L’ENTITAT CLUB ESPORTIU LGTBI+ DRACS VALÈNCIA

CAPÍTOL I. Principis generals Article 1. El Club El CLUB ESPORTIU LGTBI+ DRACS VALÈNCIA, d’ara en avant el Club, és una associació privada sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, que té les següents finalitats: Promoure i fomentar la diversitat en la pràctica de l’esport, fent especial èmfasi en activitats o competicions … Continue reading ESTATUTS DE L’ENTITAT CLUB ESPORTIU LGTBI+ DRACS VALÈNCIA