Organigrama

Assemblea General

L’Assemblea General és el màxim òrgan de representació i govern del Club i està integrada per totes les persones sòcies de número, novell i honor.

Són competències de l’Assemblea General:

 1. Elegir la Presidència i altres integrants de la Junta Directiva, segons el que es disposa en el procediment d’elecció de càrrecs representatius i de govern dels presents Estatuts.
 2. Aprovar, si escau, la memòria anual, la liquidació de l’exercici anterior, l’inventari i la rendició de comptes anuals.
 3. Aprovar el pressupost d’ingressos i despeses, i la fixació de les quotes socials.
 4. Conéixer, debatre i aprovar, si escau, les propostes de la Junta Directiva o de les persones sòcies que estiguen en l’ordre del dia.
 5. Assenyalar les condicions i formes d’admissió de les persones sòcies, i acordar la quantia de les quotes.
 6. Aprovar els Estatuts del Club, així com les modificacions d’aquests.
 7. Rebutjar la redacció, modificació o reforma dels reglaments de règim intern del Club, presentats per la Junta Directiva.
 8. Aprovar el règim anual de beneficis socials per a les persones sòcies.
 9. Autoritzar la disposició i alienació dels béns immobles del Club, prendre diners a préstec i emetre títols transmissibles representatius de deute o part alíquota patrimonial.
 10. Crear serveis per a les persones sòcies.
 11. Conéixer les altes i baixes de les persones sòcies. 
 12. Conéixer i ratificar les altes i baixes de les persones de la Junta Directiva si n’hi haguera.
 13. Debatre i aprovar o rebutjar les mocions de censura.
 14. I qualssevol altres no atribuïdes expressament a la Presidència o a la Junta Directiva.

Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan de govern encarregat d’executar els acords adoptats per l’Assemblea General, i exercirà les funcions que els presents Estatuts li confieren.la Junta Directiva estarà formada per un nombre de persones no inferior a quatre ni superior a vint, al capdavant de la qual hi haurà una Presidència, i de la qual formaran part, almenys, una Vicepresidència, una Secretaria, una Tresoreria; i tantes vocalies com es consideren necessàries en funció de les necessitats del Club.la duració del mandat de la Junta Directiva serà com a màxim de quatre anys des de la seua proclamació.Tots els càrrecs de la Junta Directiva seran triats per i entre les persones components de l’Assemblea General, segons el que es disposa en el procediment d’elecció de càrrecs representatius i de govern dels presents Estatuts, sempre atesos els drets de cada classe de persona sòcia.Serà competència de la Junta Directiva la creació de noves vocalies, quan així ho considere oportú. Les vocalies de nova creació no podran superar en número el 50% dels càrrecs constituïts durant l’últim procés electoral, ni excedir els límits establits referent a número persones que poden formar part de la Junta Directiva.

Especialment corresponen a la Junta Directiva les següents funcions:

 1. Dirigir la gestió del Club, vetlant pel compliment del seu objecte social.
 2. Mantindre l’ordre i la disciplina en el Club i en les competicions que s’organitzen.
 3. Convocar a l’Assemblea General, per mitjà de la Presidència, quan així ho considere necessari la Junta Directiva, i complir els acords i decisions d’aquesta.
 4. Redactar el pressupost, l’inventari, els comptes anuals, la memòria anual d’activitats, i el règim anual de beneficis socials que hagen de ser sotmesos a l’aprovació de l’Assemblea General.
 5. Proposar a l’Assemblea General la modificació d’Estatuts.
 6. Redactar, aprovar i presentar a les persones sòcies el contingut o reforma dels reglaments de règim intern, fixant entre altres les normes de gestió esportiva i ús de les instal·lacions.
 7. Nomenar a les persones que hagen de dirigir les diferents comissions i grups de treball que es creuen i a les persones encarregades d’organitzar les activitats del Club.
 8. Aplicar totes les mesures organitzatives, esportives, econòmiques i administratives necessàries per al foment i desenvolupament de les finalitats del Club.
 9. Proposar les condicions i forma d’admissió de noves persones sòcies, així com les quotes d’ingressos i les quotes periòdiques que hagen de satisfer-se, i que hauran de ser aprovades per l’Assemblea General.
 10. Triar a la persona que representarà al Club, d’entre les seues persones sòcies, en el cas que el Club fora triat assembleista d’una federació per l’estament de clubs.

Vocalies

 1. Tots aquells càrrecs de la Junta directiva diferents de la Presidència, la Secretaria i la Tresoreria, reben el nom de vocalies.
 2. Les vocalies tindran un caràcter funcional transversal i s’adscriuran necessàriament dins d’una de les següents àrees:
 • Àrea administrativa
 • Àrea econòmica
 • Àrea d’activisme i formació
 • Àrea esportiva
 • Àrea de proposta i participació
 • Àrea de comunicació
 • Àrea de la dona
 • Àrea de realitats trans
 1. Com a regla general cada àrea funcional comptarà amb una única vocalia. No obstant això, de manera excepcional, una àrea podrà dotar-se de vocalies addicionals sempre que estiga funcionalment justificat, per al que es requerirà una majoria qualificada de dos terços dels vots de la Junta Directiva.
 2. Les vocalies no podran en cap cas arrogar-se funcions pròpies de la Presidència, la Secretaria i la Tresoreria, llevat que aquesta els siguen delegades directament per aquestes, sempre prèvia aprovació de la Junta Directiva.