POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DEL C.E. LGTBI+ DRACS VALÈNCIA

0. Fonaments i aplicació

A través del present avís, CLUB ESPORTIU LGTBI+ DRACS València (d’ara en avant, C.E. LGTBI+ DRACS València) informa els usuaris del lloc https://dracs.es, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016; posa de manifest la present Política respecte del tractament i protecció de dades personals (d’ara en avant RGPD) sobre la seua política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decidisquen de manera expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar-li les dades personals que li són sol·licitats en el lloc web per a la prestació dels seus serveis i el desenvolupament de les seues activitats esportives.

La present Política resultarà d’aplicació:

 • A aquelles persones que visiten la pàgina web del C.E. LGTBI+ DRACS València, https://dracs.es (d’ara en avant, en qualsevol referència a aquesta s’entendran també compreses la seua versió en valencià i en espanyol, https://dracs.es).
 • A aquelles persones que voluntàriament es comuniquen amb el C.E. LGTBI+ DRACS València a través de correu electrònic, xat, grups de WhatApp amb titularitat del C.E. LGTBI+ DRACS València o que emplenen qualsevol dels formularis de recollida de dades publicades en la pàgina web del C.E. LGTBI+ DRACS València.
 • A aquelles persones que sol·liciten informació sobre les activitats i/o serveis del C.E. LGTBI+ DRACS València o que sol·liciten participar en alguna de les activitats esportives del C.E. LGTBI+ DRACS València.
 • Als qui formalitzen una relació contractual amb el C.E. LGTBI+ DRACS València.
 • Als qui utilitzen qualsevol altre servei present en el lloc web que implique la comunicació de dades a C.E. LGTBI+ DRACS València o l’accés a dades per C.E. LGTBI+ DRACS València per a la prestació dels seus serveis.
 • A qualssevol altres o uns altres que, directa o indirectament, hagen donat el seu consentiment exprés perquè les seues dades siguen tractades per part del C.E. LGTBI+ DRACS València per a qualsevol de les finalitats recollides en la present Política.

La filiació o la realització d’activitats organitzades pel C.E. LGTBI+ DRACS València requereix l’acceptació expressa d’aquesta Política.

També s’informa els usuaris de la incorporació de les dades a fitxers, el titular i el responsable dels quals és C.E. LGTBI+ DRACS València duent a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la seua sol·licitud i, en el seu cas, remetre-li informació sobre les activitats de C.E. dracs que puguen resultar del seu interés, per a això C.E. LGTBI+ DRACS València sol·licita el seu consentiment, incloses les comunicacions enviades per sistemes de crides automàtiques a través de serveis de telecomunicacions sense intervenció humana, com a missatges SMS i correu electrònic.

C.E. LGTBI+ DRACS València adverteix que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari i/o client pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seues dades personals, per la qual cosa les dades que facilite a C.E. LGTBI+ DRACS València han de ser dades personals, corresponents a la seua pròpia identitat, adequats, pertinents, actuals, exactes i vertaders. En aquest sentit, l’usuari i/o client serà l’únic responsable enfront de qualsevol mal directe o indirecte que cause a tercers o a C.E. LGTBI+ DRACS València per l’ús de dades d’una altra persona o de les seues pròpies dades quan siguen falsos, erronis, no actuals, inadequats o no pertinents. Igualment, la persona usuari i/o sòcia que comunique les dades personals d’un tercer serà responsable d’haver recaptat l’autorització corresponent del propi interessat, així com de les seues conseqüències en cas contrari.

Llevat que específicament s’establisca el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessaris, C.E. dracs podrà, depenent del cas, no ser capaç de cursar la concreta sol·licitud que s’efectue.

L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que poguera ocasionar a causa de l’emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

De la mateixa manera,  la persona usuària i/o sòcia que comunique dades personals al C.E. LGTBI+ DRACS València declara ser major d’edat, de conformitat amb el que es disposa en la legislació espanyola, abstenint-se en cas contrari de facilitar dades l C.E. LGTBI+ DRACS València. Qualsevol dada facilitada sobre un menor d’edat requerirà del consentiment o autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de les dades facilitades pels menors al seu càrrec.

Aquesta Política serà aplicable subsidiària respecte d’aquelles altres condicions que sobre protecció de dades personals s’establisquen amb caràcter especial i siguen comunicades, sense caràcter limitatiu, a través dels formularis de registre, contractes i/o condicions dels serveis particulars, sent per tant aquesta Política complementària de les esmentades en allò no previst expressament en aquestes.

1. Finalitats de la recollida i tractament de dades personals

En el cas de l’enviament d’un correu electrònic a C.E. LGTBI+ DRACS València o d’una comunicació de dades personals a través de qualsevol altre mig, com pot ser un formulari de contacte, la finalitat de la recollida i tractament d’aquestes dades per part del C.E. LGTBI+ DRACS València és l’atenció de les consultes i sol·licituds d’informació que es plantegen sobre els serveis i activitats esportives organitzades pel C.E. LGTBI+ DRACS València.

En el cas de formularis de C.E. LGTBI+ DRACS València que les persones interessades emplenen per a participar en alguna de les accions comercials del C.E. LGTBI+ DRACS València, la finalitat serà la de possibilitar aquesta participació, així com l’enviament de comunicacions sobre les activitats esportives organitzades pel C.E. LGTBI+ DRACS València, llevat que l’interessat manifeste expressament la seua oposició en el mateix moment de la recollida de les seues dades. No obstant l’anterior, l’interessat podrà modificar la seua decisió en qualsevol moment, tantes vegades com ho desitge, a través del correu electrònic info@dracs.es per a tal fi.

En la sol·licitud de participació de les activitats esportives del C.E. LGTBI+ DRACS València, es recolliran únicament aquelles dades personals que foren necessaris per a possibilitar la prestació dels serveis i remuneració dels mateixos per part de les persones sòcies i/o simpatitzants, sent aquestes dades recollides i tractats amb les següents finalitats:

La finalitat principal consistirà en el manteniment de la relació que permeta al C.E. LGTBI+ DRACS València oferir l’accés a serveis esportius i activitats culturals a la persona sòcia, de conformitat amb la naturalesa i característiques dels serveis sol·licitats, contactant C.E. LGTBI+ DRACS València amb la persona sòcia o simpatitzant a través de l’adreça d’e-mail, telèfon o altres mitjans indicats per aquest últim.


 •  
 • Per a l’enviament de documentació i informació relacionada amb els serveis oferits pel C.E. LGTBI+ DRACS València o de terceres entitats esportives i/o culturals, així com per a l’enviament de comunicacions comercials i publicitàries sobre els mateixos o uns altres similars per part de C.E. LGTBI+ DRACS València, a través de correu postal, e-mail, telèfon, SMS o altres mitjans indicats pel client, llevat que aquest manifeste expressament la seua oposició en el mateix moment de la seua incorporació al Club com a persona sòcia o simpatitzant. Independentment de si la persona sòcia o simpatitzant haguera triat rebre o no informació comercial del C.E. LGTBI+ DRACS València, podrà modificar la seua decisió en qualsevol moment, tantes vegades com ho desitge, a través del correu electrònic info@dracs.es.
 • En compliment del que es disposa en la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, C.E. LGTBI+ DRACS València informa l’usuari que es procedirà a retindre i conservar determinades dades de trànsit generats durant el desenvolupament de les comunicacions, així com en el seu cas, a comunicar aquestes dades als òrgans competents sempre que concórreguen les circumstàncies legals previstes en aquesta Llei.
 • Per al compliment de les obligacions legals i laborals les seues dades poden ser comunicats a Asseguradores, mútues de protecció i accidents, serveis de prevenció de riscos laborals o la preservació de la salut dels treballadors o persones associades.
 • Per a totes aquelles altres finalitats, que de manera expressa apareguen recollides en les Condicions Específiques que siguen aplicable al producte o servei corresponent contractat pel client i acceptades expressament per aquest.

2. Termini de conservació de les dades personals

El C.E. LGTBI+ DRACS València conservarà les dades personals durant el temps estrictament necessari per al compliment de les finalitats anteriorment detallades. C.E. LGTBI+ DRACS València podrà mantindre degudament bloquejats aquestes dades durant el període en el qual es pogueren derivar responsabilitats de la seua relació amb la persona sòcia o simpatitzant.

En el cas de les dades objecte de conservació amb motiu de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, el període de conservació dels mateixos serà el detallat en aquesta normativa.

3. Destinataris de les dades personals

Els destinataris de les dades personals recollits per C.E. LGTBI+ DRACS València seran els següents:

 • La junta directiva i les persones que coordinen i/o organitzen les activitats esportives i culturals del C.E. LGTBI+ DRACS València en el compliment de les seues funcions.
 • Els proveïdors del C.E. LGTBI+ DRACS València que intervinguen en la prestació dels serveis, en el cas que això fora necessari per a la prestació d’aquests.
 • Els òrgans judicials o administratius, així com les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, en el cas que C.E. LGTBI+ DRACS València fora requerit conforme a la legislació vigent per a proporcionar informació relacionada amb els seus clients i els seus serveis.
 • Qualssevol altres que a causa de la naturalesa del servei hagen d’accedir a les dades facilitades amb aquest, tal com es detalla en les Condicions Específiques que siguen aplicable al servei sol·licitat per la persona sòcia o simpatitzant i acceptades expressament per aquesta en cada prestació de servei.

4. Drets dels usuaris i exercici d’aquests

Els usuaris podran exercitar en qualsevol moment els següents drets reconeguts pel RGPD:

 •  Dret d’accés: Els usuaris tenen dret a obtindre de C.E. LGTBI+ DRACS València informació sobre si s’estan tractant dades personals que el concernisquen, a accedir als mateixos i a obtindre informació sobre el tractament realitzat.
 •  Dret a obtindre una còpia de les seues dades personals.
 •  Dret de rectificació: Els usuaris tenen dret al fet que el C.E. LGTBI+ DRACS València rectifique les seues dades personals en el cas que anaren inexactes o incomplets.
 •  Dret de supressió: Els usuaris tenen dret al fet que es procedisca a la supressió de les dades quan aquests ja no resulten necessaris per a la finalitat per a la qual van ser proporcionats o quan concórreguen la resta de circumstàncies legalment previstes.
 •  Dret de limitació del tractament: Els usuaris tenen dret a sol·licitar una limitació en el tractament de les seues dades personals, de manera que no s’apliquen als mateixos les operacions de tractament que hagen de correspondre en cada cas, en aquells supòsits previstos en l’art. 18 del RGPD.
 •  Dret a la portabilitat: Els usuaris tenen dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, sempre que aquestes dades incumbisquen exclusivament a l’usuari i hagen sigut facilitats per aquest.

Els usuaris podran exercitar aquests drets de les següents formes:

 •  Si són sòcies i/o simpatitzants del C.E. LGTBI+ DRACS València, les persones usuaris/as podran comprovar a cada moment les seues dades personals a través de l’apartat “Les meues dades personals” de l’eina “Accés”, a la qual s’accedeix autenticat des de la web https://www.dracs.es/. També podran enviar un missatge a través de l’apartat “Contacte” d’aquesta pàgina, indicant el dret que desitgen exercir.
 • La persona usuari o el seu representant legal podrà exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d’acord amb el que s’estableix en la RGPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, dirigint una comunicació electrònica a l’adreça info@dracs.es, en la qual s’acredite la identitat de l’usuari.

5. Autoritat de control

Les persones usuàries podran dirigir-se a l’autoritat de control local que corresponga si considera que el tractament realitzat respecte de les seues dades personals no ha sigut realitzat conforme a la legislació vigent.

L’autoritat de control de protecció de dades a Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de contacte de les quals es troben disponibles en la seua pàgina web, en concret en http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php.

6. Transferències internacionals de dades

En aquells serveis del C.E. LGTBI+ DRACS València en els quals es requerisca la realització de transferències internacionals per a possibilitar la prestació d’aquests, aquesta circumstància serà recollida en les Condicions Específiques que siguen aplicable al servei corresponent acceptat expressament per aquest de manera prèvia a aquestes.

7. C.E. LGTBI+ DRACS València com a encarregat del tractament

Conforme a l’article 28 RGPD i concordants, C.E. LGTBI+ DRACS València tractarà les dades personals respecte als quals la persona usuària ostentara la condició de responsable o encarregat del tractament, quan això resulte necessari per a l’adequada prestació dels serveis sol·licitats. En aquest cas, C.E. LGTBI+ DRACS València actuarà com a encarregat del tractament, conforme als termes que a continuació s’indiquen:

El C.E. LGTBI+ DRACS València únicament tractarà les dades conforme a les instruccions de l’usuari responsable o encarregat del tractament, no utilitzant-los per a una fi diferent al que figura en la present Política de protecció de dades i/o en les condicions contractuals que siguen aplicable.
Complida la prestació dels serveis que motiven el tractament de les dades personals, aquests seran destruïts, igual que qualsevol suport o documents en els quals conste alguna dada de caràcter personal o qualsevol tipus d’informació que s’haja generat durant, per a i/o per la prestació dels serveis objecte de les corresponents Condicions. No obstant l’anterior, C.E. LGTBI+ DRACS València podrà mantindre degudament bloquejats les citades dades durant el període en el qual es puguen derivar responsabilitats de la seua relació amb la persona usuària, ja siga sòcia o simpatitzant.
En el cas que C.E. LGTBI+ DRACS València destine les dades a una altra finalitat o els comunique o utilitze incomplint la present Política de protecció de dades i/o les corresponents Condicions del servei, serà considerat també responsable del tractament.
C.E. LGTBI+ DRACS València s’obliga, de conformitat amb l’article 28 del RGPD, a mantindre el degut secret professional respecte de les dades personals als quals haja d’accedir i/o tractar amb la finalitat de complir en cada cas amb l’objecte de les Condicions del servei que li siguen aplicable, tant durant com després de la terminació d’aquests, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per a la finalitat prevista en cada cas i a exigir el mateix nivell de compromís a qualsevol persona que dins de la seua organització participe en qualsevol fase del tractament de les dades personals responsabilitat del client.

 • De acuerdo con lo establecido en el RGPD serán de aplicación las siguientes reglas en relación con la forma y modalidades de acceso a los datos para la prestación de los servicios:
 • En el caso de que el C.E. LGTBI+ DRACS València deba acceder a los recursos de tratamiento sitos en las instalaciones del cliente, éste será responsable de establecer e implementar la política y medidas de seguridad, así como de comunicar las mismas al C.E. LGTBI+ DRACS València, quien se compromete a respetarlas y a exigir su cumplimiento a las personas de su organización que participen en la prestación de los servicios.
 • Cuando el C.E. LGTBI+ DRACS València acceda vía remota a los recursos de tratamiento de datos responsabilidad del cliente, éste deberá establecer e implementar la política y medidas de seguridad en sus sistemas de tratamiento remotos, siendo el C.E. LGTBI+ DRACS València responsable de establecer e implementar la política y medidas de seguridad en sus propios sistemas locales.
 • Cuando el servicio fuera prestado por el C.E. LGTBI+ DRACS València en sus propios locales, el C.E. LGTBI+ DRACS València recogerá en su Registro de actividades las circunstancias relativas al tratamiento de datos en los términos exigidos por el RGPD, incluyendo las medidas de seguridad correspondientes a dicho tratamiento.
 • C.E. LGTBI+ DRACS València ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales exigidos en la legislación vigente de protección de datos, instalando las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y demás riesgos posibles.

La persona usuària, tant en qualitat de sòcia com de simpatitzant autoritza el  C.E. LGTBI+ DRACS València, en la seua qualitat d’encarregat del tractament, a subcontractar amb tercers, en nom i per compte del client, els serveis d’emmagatzematge, custòdia de les còpies de seguretat de dades i seguretat, i aquells que foren necessaris per a possibilitar la prestació dels serveis contractats, respectant en tot cas les obligacions imposades pel RGPD i la seua normativa de desenvolupament. En qualsevol moment, el client podrà dirigir-se al C.E. LGTBI+ DRACS València per a conéixer la identitat de les entitats subcontractades per a la prestació dels serveis indicats, les quals actuaran de conformitat amb els termes previstos en aquest document i prèvia formalització amb el C.E. LGTBI+ DRACS València d’un contracte de tractament de dades conforme a l’art. 28.4 del RGPD.

La persona usuària, tant en qualitat de sòcia com de simpatitzant autoritza el  C.E. LGTBI+ DRACS València a realitzar les accions que s’indiquen a continuació, sempre que siguen necessàries per a l’execució de la prestació dels serveis. Aquesta autorització queda limitada a la/s actuació/és  necessària/s per a la prestació de cada servei i amb una duració màxima vinculada a la vigència de les Condicions contractuals aplicables:

 • A dur a terme el tractament de les dades personals en dispositius portàtils únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació dels serveis.
 • A dur a terme el tractament fora dels locals del client o del C.E. LGTBI+ DRACS València, únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació dels serveis.
 • L’entrada i eixida dels suports i documents que continguen dades personals, inclosos els compresos i/o annexos a un correu electrònic, fora dels locals sota el control del client responsable del tractament.
 • L’execució dels procediments de recuperació de dades que el C.E. LGTBI+ DRACS València es veja en l’obligació de realitzar.

El C.E. LGTBI+ DRACS València no es fa responsable de l’incompliment de les obligacions derivades del RGPD o de la normativa corresponent en matèria de protecció de dades per part de l’usuari en el que a la seua activitat li corresponga i que es trobe relacionat amb l’execució del contracte o relacions comercials que li unisquen al C.E. LGTBI+ DRACS València. Cada part haurà de fer front a la responsabilitat que es derive del seu propi incompliment de les obligacions contractuals i de la pròpia normativa.

Igualment, C.E. LGTBI+ DRACS València es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades personals i del seu deure de protegir-los amb la deguda diligència. C.E. LGTBI+ DRACS València adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

C.E. LGTBI+ DRACS València es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament els usuaris dels canvis que en ella s’introduïsquen.

8. Cookies

Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs en Internet, usa Cookies per a millorar i optimitzar l’experiència de l’usuari. A continuació trobaràs informació detallada sobre què són les “Cookies”, quina tipologia utilitza aquest lloc web, com pots desactivar-les en el teu navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

Què són les Cookies i com les utilitzen els llocs web de DRACS?

Les Cookies són arxius que el lloc web o l’aplicació que utilitzes instal·la en el teu navegador o en el teu dispositiu (Telèfon intel·ligent, tauleta o televisió connectada) durant el teu recorregut per les pàgines o per l’aplicació, i serveixen per a emmagatzemar informació sobre la teua visita. Com la majoria dels llocs en internet, els portals web del C.E. LGTBI+ DRACS València utilitzen Cookies per a:

 • Assegurar que les pàgines web poden funcionar correctament
 • Emmagatzemar les teues preferències, com l’idioma que has seleccionat o la grandària de lletra.
 • Conéixer la teua experiència de navegació.
 • Recopilar informació estadística anònima, com a quines pàgines has vist o quant temps has estat en els nostres mitjans i RRSS.

L’ús de Cookies ens permet optimitzar la teua navegació, adaptant la informació i els serveis oferits als teus interessos, per a proporcionar-te una millor experiència sempre que ens visites; per a això, la informació que recaptem a través de les Cookies és analitzada tant per la persona voluntària responsable del Lloc web com per les persones desginadas per la Junta Directiva o l’Assemblea del C.E. LGTBI+ DRACS València. Els llocs web i serveis del C.E. LGTBI+ DRACS València utilitzen Cookies per a funcionar, adaptar i facilitar al màxim la navegació de l’Usuari.

Per què analitzem la navegació?

A través de l’analítica web no obtenim informació sobre el teu nom, cognoms o la teua adreça de correu electrònic o postal. La informació que obtenim és la relativa al nombre d’usuaris que accedeixen a la web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la seua duració, el navegador que utilitzes, l’operador que et presta el servei, el teu idioma, el terminal que utilitzes o la ciutat a la qual està assignada la teua adreça IP.

Quines Cookies utilitzen els llocs web de DRACS?

 • wp-settings-, wp-settings-estafe- / Funcionalitat: Serveix per a personalitzar la Interfície d’Usuari. / Pròpia
 • gadwp_wg_default_dimension, gadwp_wg_default_metric / Funcionalitat. Gestiona la gestió de l’accés a la web i el desplegament d’imatges. / Pròpia
 • __stripe_mid, __stripe_sid / Funcionalitat: Stripe s’usa per a processar pagaments amb targeta de crèdit. Stripe usa una cookie per a recordar a l’usuari i permetre processar pagaments sense emmagatzemar les dades de la targeta de crèdit en els seus propis servidors. / Tercers
 • tk_or, tk_r3d, tk_lr / Funcionalitat: Cookies de tercers que usa WordPress per a millorar l’experiència de l’usuari en la pàgina.
 • wpglobus-language-old, wpglobus-language / Funcionalitat: Cookies de tercers de WPGlobus que permet identificar els idiomes admesos i utilitzats per l’usuari. / Tercers
 • mailchimp_landing_site / Publicitat: Cookie necessària per a la integració amb el sistema de gestió de subscripció de la newsletter (Mailchimp). / Tercers

Com es rebutgen les cookies?

En qualsevol cas l’informem que, atés que les Cookies no són necessàries per a l’ús del nostre Lloc web, pot bloquejar-les o deshabilitar-les activant la configuració del seu navegador, que li permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies o d’algunes d’elles. La pràctica majoria dels navegadors permeten advertir de la presència de Cookies o rebutjar-les automàticament. Si les rebutja podrà continuar usant el nostre Lloc web, encara que l’ús d’alguns dels seus serveis podrà ser limitat i per tant la seua experiència en el nostre Lloc web menys satisfactòria.

A continuació t’indiquem els links dels principals navegadors i dispositius perquè disposes de tota la informació per a consultar com gestionar les cookies en el teu navegador.

 • Per a més informació sobre Opera™ fes clic ací
 • Per a més informació sobre Android™ fes clic ací
 • Per a més informació sobre Windows Phone™ fes clic ací
 • Per a més informació sobre Blackberry™ fes clic ací
 • Per a més informació sobre el Navegador Google Chrome™ fes clic ací
 • Per a més informació sobre el Navegador Internet Explorer fes clic ací
 • Per a més informació sobre el Navegador Mozilla Firefox™ fes clic ací
 • Per a més informació sobre el Navegador Safari™ fes clic ací

Si desitges informació addicional sobre com configurar les Cookies detallada per proveïdor o administrar les teues preferències, visita el portal Your Online Choices.

Publicat el dimarts 4 de febrer de 2020

miniatura logo DRACS

info@dracs.es