ESTATUTS DE L’ENTITAT CLUB ESPORTIU LGTBI+ DRACS VALÈNCIA

CAPÍTOL I. Principis generals

Article 1. El Club

El CLUB ESPORTIU LGTBI+ DRACS VALÈNCIA, d’ara en avant el Club, és una associació privada sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, que té les següents finalitats:

 1. Promoure i fomentar la diversitat en la pràctica de l’esport, fent especial èmfasi en activitats o competicions en l’àmbit federat.
 2. Fomentar la pràctica de l’esport en un ambient de tolerància i no discriminació, fent especial èmfasi en la igualtat que emana del feminisme i la no discriminació per identitat o expressió de gènere, orientació afectiu-sexual, serostatus i/o diversitat funcional.
 3. Fomentar la pràctica de l’esport com una eina de visibilització de la diversitat, fent especial èmfasi en la diversitat que emana de la identitat o expressió de gènere, orientació afectiu-sexual, serostatus i/o diversitat funcional.
 4. Informar, formar i conscienciar a la societat sobre el masclisme, la LGTBIfobia i la serofobia en l’esport.
 5. Treballar activament en l’eliminació del masclisme, la LGTBIfobia i la serofobia en l’esport, i denunciar les agressions de caràcter masclista, LGTBIfóbo i serófobo que es produïsquen en l’àmbit esportiu.
 6. Promoure la coordinació i cooperació amb altres entitats LGTBI+, clubs esportius i altres organitzacions amb els quals es compartisca aquestes finalitats.

Article 2. Règim jurídic

 1. El CLUB ESPORTIU LGTBI+ DRACS VALÈNCIA es constitueix a l’empara de la Llei 2/2011, de 22 de març, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana, i es regirà per aquesta Llei, pel Decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana, i per totes les altres disposicions d’àmbit autonòmic i estatal que resulten aplicables; així mateix, es regirà pels presents Estatuts i pels reglaments de règim intern o uns altres que puga aprovar l’Assemblea General, així com pels acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i altres òrgans de govern.
 2. També li seran aplicable al Club les disposicions de la federació o federacions esportives de la Comunitat Valenciana a les quals s’adscriga i, en defecte d’això, els de les federacions espanyoles.
 3. Referent a l’activitat de voluntariat, serà aplicable la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat, la Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat de la Generalitat Valenciana, i els Estatuts del voluntariat del Club.
 4. Tot això, sense perjudici del que s’estableix amb caràcter supletori en la normativa reguladora del dret d’associació.

Article 3. Pràctica esportiva

El CLUB ESPORTIU LGTBI+ DRACS VALÈNCIA practica com a principal modalitat esportiva el muntanyisme i està adscrit a la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV).

Una vegada constituït, el Club també podrà practicar altres activitats físiques de caràcter esportiu, promovent l’adscripció a la federació o federacions corresponents en el cas d’estar reconegudes per l’Administració esportiva.

Article 4. Modalitats esportives

L’Assemblea General del Club, o en el seu cas la Junta Directiva degudament autoritzada, podrà acordar la pràctica i desenvolupament de tantes modalitats esportives o activitats físiques de caràcter esportiu com calguera, a proposta de les persones sòcies del Club, promovent l’adscripció a les federacions respectives en el primer cas, i donant compte d’això al Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, mitjançant certificació expedida per la Secretaria amb el vistiplau de la Presidència.

Article 5. Domicili social

El domicili social del Club es fixa a València, Avinguda Blasco Ibáñez, núm. 74, porta 15, codi postal 46021; Telèfon (+34) 623 14 17 19 i correu electrònic info@dracs.es, havent de donar compte, en cas de variació, al Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

Article 6. Àmbit territorial

L’àmbit territorial d’actuació del Club és autonòmic, sense perjudici d’integrar-se en organitzacions d’àmbit superior si així s’acordara i d’actuar fora de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en activitats esportives i de formació i informació contra el masclisme, la LGTBIfobia i la serofobia en l’esport, així com en competicions esportives.

Article 7. Funcionament

En el seu funcionament, el Club es regirà per principis democràtics i representatius, i la sobirania plena residirà en l’Assemblea General. Així mateix, el Club desenvoluparà les seues activitats seguint mecanismes de transparència en la seua gestió general, econòmica i de comunicació.

Article 8. Compromís amb la igualtat i la diversitat

El Club té entre les seues finalitats la promoció i el foment de la igualtat d’oportunitats entre totes les persones, fent especial èmfasi en el feminisme i la no discriminació per raó de sexe, identitat o expressió de gènere, orientació afectiu-sexual, serostatus, diversitat funcional, ètnia, religió, ideologia política o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i en la diversitat que emana d’aquestes.

CAPÍTOL II. De les persones sòcies

Article 9. Persones sòcies del Club

 1. El nombre de persones sòcies serà il·limitat. No obstant això, la Junta Directiva podrà suspendre l’admissió temporal de noves persones sòcies, entre altres, quan raons d’aforament o de capacitat física de les instal·lacions així ho aconsellen.
 2. La condició de persona sòcia és intransmissible.

Article 10. Classes de persones sòcies

El Club es compondrà de les següents classes de persones sòcies:

 1. Persones sòcies de número o de ple dret: Persones majors d’edat i amb plena capacitat d’obrar que, prèvia sol·licitud, siguen admeses per la Junta Directiva i satisfacen la quota social establida, havent realitzat les formacions bàsiques de caràcter institucional que determine la Junta Directiva. Gaudiran de la plenitud de dret que els confereixen els presents Estatuts, sent tots ells integrants de l’Assemblea General. Aquesta categoria és obligatòria en el Club.
 2. Persones sòcies novella: Persones majors d’edat i amb plena capacitat d’obrar que, prèvia sol·licitud, siguen admeses per la Junta Directiva i satisfacen la quota social establida, tenint pendent realitzar les formacions bàsiques de caràcter institucional que determine la Junta Directiva.
 3. Persones sòcies familiars: Són  la persona cònjuge i la descendència de primer grau fins als 17 anys, que convisquen amb una persona sòcia de número. Hauran d’acreditar-ho mitjançant certificat de residència de l’ajuntament.

La descendència de primer grau podrà passar a ser persones sòcies de número en complir 18 anys d’edat, prèvia sol·licitud i admissió per la Junta Directiva, sempre que hagen realitzat les formacions bàsiques de caràcter institucional que determine la Junta Directiva, estant en principi exemptes de la quota social d’entrada, si n’hi haguera.

 1. Persones sòcies esportives: Son les persones esportistes o tècnic-entrenadores que, prèvia sol·licitud, siguen admeses per la Junta Directiva i participen en representació del Club en competicions o activitats esportives, sense ser persones sòcies de número. L’Assemblea General podrà acordar el pagament de quotes d’aquesta mena de persones sòcies i l’ús de les instal·lacions socials.
 2. Persones sòcies d’honor: Aquelles persones als qui l’Assemblea General del Club concedisca aquesta distinció, pels anys de dedicació al Club o pels seus assoliments i mèrits aconseguits, específicament aquells relacionats amb la pràctica de l’esport, l’activisme LGTBI i altres finalitats del Club. L’Assemblea General podrà acordar l’exempció de pagament de la quota social a aquesta mena de persones sòcies.

La condició de persona sòcia d’honor es perd per acord de l’Assemblea General.

Article 11. Drets i obligacions de les persones sòcies

 1. Persones sòcies de número o ple dret:

Les persones sòcies de número tindran, com a mínim, els següents drets:

 1. A ser tractades amb respecte i no ser discriminades per raó de sexe, identitat o expressió de gènere, orientació afectiu-sexual, serostatus, diversitat funcional, ètnia, religió, ideologia política o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, per part de qualsevol altra persona sòcia.
 2. Participar en el compliment de les finalitats específiques del Club.
 3. Triar i ser triades per als òrgans de govern i representació, sempre que haja complit almenys sis mesos ininterromputs com a persona sòcia de número en el període immediatament anterior a la convocatòria del procés electoral, i estiga al corrent de les seues obligacions econòmiques amb el Club.
 4. Participar amb veu i amb vot en les sessions de l’Assemblea General del Club.
 5. En el cas de falta de pagament de les quotes socials, les persones sòcies deutores podran acudir a les assemblees generals amb veu però sense vot, mentre no hagen sigut donats de baixa.
 6. Ser informada de les activitats del Club i, especialment, de la gestió i administració.
 7. Tindre accés a tota la documentació del Club.
 8. Assistir a les activitats o competicions esportives organitzades pel Club o en les quals participe, i utilitzar les seues instal·lacions i serveis.
 9. Participar dels beneficis socials derivats de la seua actuació en les diferents àrees del Club, conforme al que s’estableix en el règim anual de beneficis.
 10. Reclamar contra les decisions dels òrgans directius.
 11. Exigir que l’actuació del Club s’ajuste al que es disposa en la Llei de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana, a les seues normes de desenvolupament, a les altres normes autonòmiques o estatals que resulten aplicables en matèria esportiva i al que es disposa en els presents Estatuts.
 12. Exposar lliurement les seues opinions en el Club, sempre dins del major respecte a les altres persones sòcies i a les pròpies finalitats estatutàries del Club.
 13. Impugnar els acords dels òrgans de govern i representació del Club que estimen contraris a la llei o als presents Estatuts.
 14. Ser sentides amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra elles i a ser informades dels fets que donen lloc a tals mesures, havent de ser motivat l’acord que, si escau, impose la sanció.
 15. Separar-se lliurement del Club.

Les persones sòcies de número tenen, com a mínim, les següents obligacions:

 1. Seguir els principis de no discriminació del Club i tractar amb respecte a la resta de persones sòcies i/o voluntàries.
 2. Haver realitzat prèviament les formacions bàsiques de caràcter institucional que determine la Junta Directiva.
 3. Contribuir al compliment de les finalitats del Club.
 4. Contribuir al sosteniment econòmic del Club, incloent satisfer totes les quotes econòmiques i despeses derivades que donen dret al gaudi de les diferents activitats.
 5. Col·laborar en la gestió i administració del Club si foren designats per a això.
 6. Acatar totes les disposicions que dicten l’Assemblea General o la Junta Directiva per al bon govern del Club.
 7. Formar-se i informar-se en matèria d’igualtat i identitat o expressió de gènere, orientació afectiu-sexual i serostatus.
 8. I totes les altres obligacions que es desprenguen del que disposen els presents Estatuts.
 9. Persones sòcies novella:

Les persones sòcies novella tindran els mateixos drets que les persones sòcies de número, a excepció de:

 1. Triar i ser triades per als òrgans de govern i representació.
 2. Votar en les sessions de l’Assemblea General del Club

Les persones sòcies novella tenen, com a mínim, les mateixes obligacions que les persones sòcies de número, a excepció de col·laborar en la gestió i administració del Club, atés que no poden ser triades per als òrgans de govern i representació.

Addicionalment, també tindran l’obligació de realitzar dins del termini i en la forma escaient les formacions bàsiques de caràcter institucional que determine la Junta Directiva, com a requisit previ a la consecució de l’estatus de persona sòcia de número.

 1. Persones sòcies familiars:

Les persones sòcies familiars tindran dret a gaudir únicament d’aquelles, activitats, serveis i instal·lacions que acorde l’Assemblea General, previ pagament de la quota social que fixe, si així s’aprovara.

Addicionalment, tindran els mateixos drets que les persones sòcies de número, a excepció de:

 1. Triar i ser triades per als òrgans de govern i representació del Club.
 2. Participar en les sessions de l’Assemblea General del Club.
 3. Tindre accés a la documentació del Club.

Les persones sòcies familiars tenen, com a mínim, les mateixes obligacions que les persones sòcies de número, a excepció de col·laborar en la gestió i administració del Club, atés que no poden ser triades per als òrgans de govern i representació.

Addicionalment, també tindran l’obligació de realitzar dins del termini i en la forma escaient les formacions bàsiques de caràcter institucional que determine la Junta Directiva, com a requisit previ a la consecució de l’estatus de persona sòcia de número.

 1. Persones sòcies esportives:

Les persones sòcies esportives tindran dret a participar en representació del Club, en aquelles competicions o activitats esportives organitzades pel Club o en aquelles que aquest participe, en les condicions que acorde l’Assemblea General.

Així mateix, podran gaudir d’aquelles altres activitats, serveis i instal·lacions del Club que acorde l’Assemblea General, previ pagament de la quota social que fixe, si així s’aprovara.

Addicionalment, tindran els mateixos drets que les persones sòcies de número, a excepció de:

 1. Triar i ser triades per als òrgans de govern i representació del Club.
 2. Participar en les sessions de l’Assemblea General del Club.
 3. Tindre accés a la documentació del Club.

Les persones sòcies esportives tenen, com a mínim, les mateixes obligacions que les persones sòcies de número, a excepció de col·laborar en la gestió i administració del Club, atés que no poden ser triades per als òrgans de govern i representació.

 1. Persones sòcies d’honor:

Les persones sòcies d’honor tindran els mateixos drets que les persones sòcies de número, a excepció de:

 1. Triar als òrgans de govern i representació del Club.
 2. Votar en les sessions de l’Assemblea General del Club.

Les persones sòcies d’honor tenen, com a mínim, les mateixes obligacions que les persones sòcies de número, a excepció:

 1. Realitzar les formacions bàsiques de caràcter institucional que determine la Junta Directiva.
 2. Contribuir al sosteniment econòmic del Club.

Article 12. Compromís amb la  no discriminació i prevenció de l’assetjament

 1. S’estableix el principi d’igualtat de totes les persones sòcies, sense discriminació per raó de sexe, identitat o expressió de gènere, orientació afectiu-sexual, serostatus, diversitat funcional, ètnia, religió, ideologia política o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 2. Totes les persones sòcies tenen dret a ser tractades amb dignitat, al fet que es respecte la seua integritat moral i a no ser assetjades ni discriminades.
 3. El Club proveirà de mètodes i protocols adequats per a la prevenció, atenció i resolució dels possibles casos d’assetjament o discriminació que puguen donar-se en el seu si.

Article 13. Requisits per a l’admissió de les persona sòcies

Per a l’admissió de persones sòcies serà necessari:

 1. Presentar una sol·licitud dirigida a la Junta Directiva.
 2. Reunir les condicions establides.
 3. Satisfer la quota d’ingrés corresponent, si n’hi haguera.

Una vegada haja revisat si es compleixen els requisits necessaris per a això, la Junta Directiva aprovarà o rebutjarà la sol·licitud d’admissió.

Article 14. Pèrdua de la condició de persona sòcia

La condició de persona sòcia es perd per:

 1. Pròpia voluntat.
 2. No haver realitzat dins del termini i en la forma escaient les formacions bàsiques de caràcter institucional que determine la Junta Directiva, previ requeriment exprés a la persona afectada perquè regularitze la seua situació. L’acord de pèrdua de la condició de persona sòcia serà de la Junta Directiva i es notificarà a l’afectada.
 3. Falta de pagament de les quotes socials, vesses extraordinàries, costos de manteniment i activitats, o altres deutes durant tres mesos consecutius, previ requeriment exprés a la persona afectada perquè salde el deute en un termini màxim de quinze dies, advertint-li que en cas de no saldar el deute perdrà la condició de persona sòcia. L’acord de pèrdua de la condició de persona sòcia serà de la Junta Directiva i es notificarà a l’afectada.
 4. Acord ferm de la Junta Directiva, fundat en faltes de caràcter molt greu, prèvia incoació d’expedient sancionador i amb audiència de la persona interessada.
 5. Per no complir amb les funcions i responsabilitats pròpies de persones sòcies esportives o d’honor, prèvia incoació d’expedient d’expulsió i amb audiència de la persona interessada.

CAPÍTOL III. Règim orgànic

Article 15. Òrgans de govern i representació

Són òrgans de govern i representació del Club l’Assemblea General, la Junta Directiva i la Presidència.

Addicionalment, amb caràcter temporal i transitori, la Junta Gestora pot ostentar funcions de govern del Club, dins de les competències i amb les limitacions pròpies que li són establides en els presents Estatuts.

Article 16. L’Assemblea General

 1. L’Assemblea General és el màxim òrgan de representació i govern del Club i està integrada per totes les persones sòcies de número, novell i honor.
 2. Si el nombre de persones sòcies integrants de l’Assemblea General no excedeix de dues mil, podran intervindre directament totes elles en l’assemblea.

Quan el nombre de persones sòcies integrants siga major de dues mil, s’aplicarà el que es disposa en l’article 19.3 del Decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana, diferenciant per a això entre persones sòcies amb dret a vot i sense dret a vot.

No s’acceptarà cap altra modalitat de representació de les persones sòcies, inclòs el vot delegat.

Article 17. Competències de l’Assemblea General

Són competències de l’Assemblea General:

 1. Elegir la Presidència i altres integrants de la Junta Directiva, segons el que es disposa en el procediment d’elecció de càrrecs representatius i de govern dels presents Estatuts.
 2. Aprovar, si escau, la memòria anual, la liquidació de l’exercici anterior, l’inventari i la rendició de comptes anuals.
 3. Aprovar el pressupost d’ingressos i despeses, i la fixació de les quotes socials.
 4. Conéixer, debatre i aprovar, si escau, les propostes de la Junta Directiva o de les persones sòcies que estiguen en l’ordre del dia.
 5. Assenyalar les condicions i formes d’admissió de les persones sòcies, i acordar la quantia de les quotes.
 6. Aprovar els Estatuts del Club, així com les modificacions d’aquests.
 7. Rebutjar la redacció, modificació o reforma dels reglaments de règim intern del Club, presentats per la Junta Directiva.
 8. Aprovar el règim anual de beneficis socials per a les persones sòcies.
 9. Autoritzar la disposició i alienació dels béns immobles del Club, prendre diners a préstec i emetre títols transmissibles representatius de deute o part alíquota patrimonial.
 10. Crear serveis per a les persones sòcies.
 11. Conéixer les altes i baixes de les persones sòcies. 
 12. Conéixer i ratificar les altes i baixes de les persones de la Junta Directiva si n’hi haguera.
 13. Debatre i aprovar o rebutjar les mocions de censura.
 14. I qualssevol altres no atribuïdes expressament a la Presidència o a la Junta Directiva.

Article 18. Convocatòria

 1. L’Assemblea General podrà reunir-se en sessió ordinària o extraordinària, havent de ser convocada per la Presidència:
  1. En sessió ordinària: almenys una vegada a l’any per a l’aprovació dels comptes anuals i pressupost de l’exercici següent, i sempre que es tracte d’alguna de les competències assenyalades en els apartats b), c), d), e), h), j), k) i l) de l’article 17.
  2. En sessió extraordinària: sempre que es tracte d’alguna de les competències assenyalades en els apartats a), f), i), m) i n) de l’article 17; per a tractar les competències assenyalades en l’apartat g) quan així ho sol·liciten almenys un 20% de les persones sòcies de número; o en general quan ho sol·liciten almenys un 20% de les persones sòcies de número.
 2. Entre la data de convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’assemblea, en primera convocatòria, haurà de mediar com a mínim quinze dies.
 3. La convocatòria haurà d’anar sempre acompanyada de la documentació relativa als punts de l’ordre del dia que hagen de ser votats en l’assemblea, podent facilitar-se en format electrònic. Quan l’assemblea general tinga el caràcter d’ordinària, s’inclourà en l’ordre del dia un apartat de precs i preguntes.

Article 19. Quòrum i adopció d’acords

 1. L’Assemblea General, tant ordinària com extraordinària, quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan concórreguen a ella la majoria dels seus integrants, siga de manera presencial, telemàtica, o representats en favor d’una altra persona sòcia sobre la base del que es disposa per l’article 16.2 dels presents Estatuts.
 2. En segona convocatòria, que se celebrarà mitja hora després de la primera, serà vàlida qualsevol que siga el nombre d’assistents.
 3. Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran en general per majoria simple dels vots de les persones sòcies assistents, és a dir quan els vots afirmatius superen als negatius. No obstant això, requeriran una majoria qualificada de dos terços dels vots de les persones sòcies assistents els acords relatius a dissolució del Club, modificació d’Estatuts, disposició o alienació de béns immobles i creació o revocació de vocalies addicionals adscrites a una mateixa àrea funcional.

Així mateix, els acords relatius a la remuneració de qualsevol càrrec en els òrgans de govern o representació, quan concórreguen els requisits previstos en l’article 27 del Decret 2/2018, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana, requeriran l’aprovació per majoria absoluta de l’Assemblea General.

Article 20. La Junta Directiva

 1. La Junta Directiva és l’òrgan de govern encarregat d’executar els acords adoptats per l’Assemblea General, i exercirà les funcions que els presents Estatuts li confereixen.
 2. La Junta Directiva estarà formada per un nombre de persones no inferior a quatre ni superior a vint, al capdavant de la qual hi haurà una Presidència, i de la qual formaran part, almenys, una Vicepresidència, una Secretaria, una Tresoreria; i tantes vocalies com es consideren necessàries en funció de les necessitats del Club.
 3. La duració del mandat de la Junta Directiva serà com a màxim de quatre anys des de la seua proclamació.
 4. Tots els càrrecs de la Junta Directiva seran triats per i entre les persones components de l’Assemblea General, segons el que es disposa en el procediment d’elecció de càrrecs representatius i de govern dels presents Estatuts, sempre atesos els drets de cada classe de persona sòcia.
 5. Serà competència de la Junta Directiva la creació de noves vocalies, quan així ho considere oportú. Les vocalies de nova creació no podran superar en número el 50% dels càrrecs constituïts durant l’últim procés electoral, ni excedir els límits establits referent a número persones que poden formar part de la Junta Directiva.

La Presidència podrà nomenar a les persones que es faran càrrec en funcions de les vocalies de nova creació, que hauran de ser ratificades individualment en la següent Assemblea General que es convoque. Si no es ratificaren, la Junta Directiva proposarà noves candidatures. Cas de no ratificar-se novament, l’Assemblea General nomenarà, d’entre els seus membres, les persones que cobriran les vacants. De no produir-se el nomenament, aquestes quedaran desertes. 

 1. La Junta Directiva es convocarà per la Presidència, com a mínim amb 48 hores d’antelació a la data de la seua celebració. També es podrà convocar a petició de la meitat dels seus membres.

La convocatòria haurà d’anar sempre acompanyada de la documentació relativa als punts de l’ordre del dia que hagen de ser votats, podent facilitar-se en format electrònic.

 1. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan concórreguen la meitat més un dels seus integrants, sent suficient en segona convocatòria la concurrència d’un terç d’aquests, que seran com a mínim dos, sempre que haja transcorregut un termini de mitja hora des de la primera convocatòria. Així mateix, quedarà vàlidament constituïda quan estiguen presents tots els seus membres, encara que no hi haja hagut convocatòria prèvia, si així ho acorden per unanimitat.

En tot cas, hauran d’estar presents les persones que ocupen la Presidència, o en la seua absència la Vicepresidència, i la Secretaria, o els qui les substituïsquen d’acord amb els presents Estatuts.

 1. Els acords de la Junta Directiva s’adoptaran en general per majoria simple dels vots dels càrrecs assistents, és a dir quan els vots afirmatius superen als negatius. A aquest efecte, cada càrrec disposarà d’un únic vot, igual i amb el mateix pes, independentment del nombre de persones que compartisquen el lloc.

Article 21. Funcions de la Junta Directiva

Especialment corresponen a la Junta Directiva les següents funcions:

 1. Dirigir la gestió del Club, vetlant pel compliment del seu objecte social.
 2. Mantindre l’ordre i la disciplina en el Club i en les competicions que s’organitzen.
 3. Convocar a l’Assemblea General, per mitjà de la Presidència, quan així ho considere necessari la Junta Directiva, i complir els acords i decisions d’aquesta.
 4. Redactar el pressupost, l’inventari, els comptes anuals, la memòria anual d’activitats, i el règim anual de beneficis socials que hagen de ser sotmesos a l’aprovació de l’Assemblea General.
 5. Proposar a l’Assemblea General la modificació d’Estatuts.
 6. Redactar, aprovar i presentar a les persones sòcies el contingut o reforma dels reglaments de règim intern, fixant entre altres les normes de gestió esportiva i ús de les instal·lacions.
 7. Nomenar a les persones que hagen de dirigir les diferents comissions i grups de treball que es creuen i a les persones encarregades d’organitzar les activitats del Club.
 8. Aplicar totes les mesures organitzatives, esportives, econòmiques i administratives necessàries per al foment i desenvolupament de les finalitats del Club.
 9. Proposar les condicions i forma d’admissió de noves persones sòcies, així com les quotes d’ingressos i les quotes periòdiques que hagen de satisfer-se, i que hauran de ser aprovades per l’Assemblea General.
 10. Triar a la persona que representarà al Club, d’entre les seues persones sòcies, en el cas que el Club fora triat assembleista d’una federació per l’estament de clubs.

Article 22. La Presidència i la Vicepresidència

 1. La persona que ocupe la Presidència del Club serà el seu representant legal i actuarà en el seu nom, tenint l’obligació d’executar els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i la Junta Directiva.
 2. En particular, li corresponen les següents funcions:
 1. Dirigir el Club.
 2. Convocar, presidir i dirigir les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 3. Emetre el vot de qualitat en cas d’empat.
 4. Visar les actes i els certificats de la Secretaria.
 5. Les restants atribucions pròpies del càrrec, les que li delegue l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 1. La Presidència serà substituïda, en cas d’absència o malaltia, per la persona que ocupe la Vicepresidència. En substitució de la Presidència, la Vicepresidència ostentarà totes les funcions i obligacions pròpies de la Presidència.
 2. Així mateix, si cessara la Presidència amb anterioritat a la duració del seu mandat, per dimissió, renúncia, defunció, incapacitat física o incompatibilitat, ho substituirà la Vicepresidència durant el temps que reste fins a la conclusió del mandat.

Article 23. La Secretaria

 1. La persona que ocupe la Secretaria del Club tindrà al seu càrrec l’adreça dels treballs administratius del Club, expedirà les certificacions amb el vistiplau de la Presidència, redactarà els documents que afecten el funcionament administratiu i es responsabilitzarà de l’arxiu de la documentació, del llibre d’actes i de tindre actualitzat el llibre de registre de persones sòcies.
 2. En cas d’absència o malaltia, serà substituït per la vocalia més jove de la Junta Directiva.

Article 24. La Tresoreria

La persona que ocupe la Tresoreria del Club serà la depositària dels fons del Club, signarà els rebuts i autoritzarà els pagaments i portarà els llibres de comptabilitat. Durant el primer mes de cada any formalitzarà un balanç de situació i el compte de resultats que es posaran en coneixement de totes les persones sòcies per a la seua aprovació per l’Assemblea General.

Article 25. Vocalies

 1. Tots aquells càrrecs de la Junta directiva diferents de la Presidència, la Secretaria i la Tresoreria, reben el nom de vocalies.
 2. Les vocalies tindran un caràcter funcional transversal i s’adscriuran necessàriament dins d’una de les següents àrees:
 1. Àrea administrativa
 2. Àrea econòmica
 3. Àrea d’activisme i formació
 4. Àrea esportiva
 5. Àrea de proposta i participació
 6. Àrea de comunicació
 7. Àrea de la dona
 8. Àrea de realitats trans
 1. Com a regla general cada àrea funcional comptarà amb una única vocalia. No obstant això, de manera excepcional, una àrea podrà dotar-se de vocalies addicionals sempre que estiga funcionalment justificat, per al que es requerirà una majoria qualificada de dos terços dels vots de la Junta Directiva.
 2. Les vocalies no podran en cap cas arrogar-se funcions pròpies de la Presidència, la Secretaria i la Tresoreria, llevat que aquesta els siguen delegades directament per aquestes, sempre prèvia aprovació de la Junta Directiva.

Article 26. Vacants i Junta Gestora

 1. Durant el mandat de la Junta Directiva, en cas de vacants que no superen el 50% dels seus membres, la Presidència podrà nomenar persones substitutes que hauran de ser ratificades individualment en la següent Assemblea General que es convoque.

Si no es ratificaren, la Junta Directiva proposarà noves candidatures. Cas de no ratificar-se novament, l’Assemblea General nomenarà, d’entre els seus membres, les persones que cobriran les vacants.

 1. Si les vacants superaren el 50%, la Presidència, haurà de convocar eleccions en un termini no superior a un mes. En defecte d’això aquesta tasca recaurà, per ordre de prelació, en la Vicepresidència, Secretaria, Tresoreria, vocalies o últim càrrec de la Junta directiva a no causar baixa.

Fins que finalitze el període electoral, quedaran constituïts en Junta Gestora els directius que romanguen en els seus càrrecs o, en defecte d’això, la Junta Electoral del Club.

 1. Una vegada comence la fase de presentació de candidatures, els membres de la Junta Directiva que no es presenten a la reelecció continuaran en els seus càrrecs, amb funcions de Junta Gestora, fins que finalitze el període electoral i es constituïsca en Junta Directiva la candidatura que resulte triada.

Igualment, si tots els membres de la Junta Directiva es presenten a la reelecció, la Junta Electoral quedarà constituïda en Junta Gestora, fins que finalitze el període electoral i la candidatura que resulte triada es constituïsca en Junta Directiva.

 1. Les funcions de la Junta Gestora es limitaran exclusivament al funcionament ordinari del Club, donant compliment als Estatuts, reglaments de règim intern i acords ja existents. En cap cas podrà prendre altres decisions, iniciar noves accions, adquirir nous compromisos econòmics, ni arrogar-se funcions diferents a aquestes.

Article 27. Moció de censura

 1. La moció de censura només podrà plantejar-se contra la Presidència i la Junta Directiva, de manera conjunta. Haurà de ser constructiva, incorporant una proposta de candidatura alternativa a la que se censura. Referent a aquesta candidatura alternativa, no existirà requisits ni limitacions sobre càrrecs i nombre de components, més enllà dels ja establits en els presents Estatuts sobre la composició de la Junta Directiva.
 2. La proposta de moció de censura haurà de ser presentada mitjançant escrit signat per almenys un 30% dels membres de l’Assemblea General.
 3. Presentada la moció de censura, la Presidència tindrà l’obligació de convocar l’Assemblea General en convocatòria extraordinària per a debatre-la i aprovar-la, si escau, en el termini màxim de 30 dies naturals des de la seua presentació.
 4. Per a l’aprovació de la moció de censura es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta de l’Assemblea General.
 5. En cas que la moció censura prosperara, la Junta Directiva resultant exerciria les seues funcions com a màxim pel temps restant del mandat electoral en curs o fins a la convocatòria de nou procés electoral.

Article 28. Caràcter gratuït

L’exercici de qualsevol càrrec en els òrgans de govern i representació del Club tindrà caràcter gratuït, excepte els supòsits en què el nivell de dedicació requerisca una compensació econòmica aprovada, de manera específica, nominal, limitada, respecte a la seua quantia anual, i per majoria absoluta, per l’Assemblea General. Aquesta compensació tindrà caràcter públic per a les persones sòcies.

CAPÍTOL IV. Règim d’impugnació d’acords i responsabilitats

Article 29. Impugnació d’acords

 1. Les activitats del Club hauran d’ajustar-se en tot moment a la legalitat i a les seues finalitats estatutàries.
 2. Els actes i acords del Club que siguen contraris al que es disposa en la Llei 2/2011, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana, i disposicions que la desenvolupen, així com a les altres normes autonòmiques o estatals que siguen aplicables i al que es disposa en els presents Estatuts, podran ser suspesos o anul·lats per l’autoritat judicial a instàncies de part interessada o del Ministeri Públic conformement als tràmits establits en la Llei d’Enjudiciament Civil.
 3. La impugnació d’acords i actes de Club davant l’autoritat judicial no impedirà l’adopció d’aquelles resolucions federatives o de l’autoritat esportiva que foren pertinents.

Article 30. Responsabilitat de les persones sòcies i directives

 1. Les persones sòcies no responen personalment dels deutes del Club.
 2. Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació i les altres persones que actuen en nom i representació del Club, respondran davant aquest, davant les persones sòcies i davant tercers pels danys causats i pels deutes contrets per actes dolosos, culposos o negligents.

CAPÍTOL V. Règim patrimonial, econòmic i pressupostari

Article 31. Patrimoni fundacional

 1. El Club no compta amb patrimoni fundacional en el moment de la seua constitució.
 2. En el futur patrimoni estarà integrat per:
 1. Les aportacions econòmiques de les persones sòcies.
 2. Les donacions o subvencions que reba.
 3. Els resultats econòmics que puguen produir les activitats que organitze l’entitat.
 4. Les rendes, fruits o interessos del seu patrimoni.
 5. Qualssevol altres recursos, de conformitat amb els presents Estatuts i la legislació vigent.

Article 32. Règim econòmic

 1. El Club se sotmet al règim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions legals que corresponguen. L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i, per tant, el tancament de l’exercici associatiu es produirà el 31 de desembre de cada any.
 2. Queda expressament exclòs com a fi del Club l’ànim de lucre.
 3. El Club només podrà destinar els seus béns a finalitats industrials, comercials, professionals o de serveis o exercir activitats d’igual caràcter, quan els possibles rendiments s’apliquen íntegrament a la conservació del seu objecte social i sense que, en cap cas, puguen repartir-se beneficis entre les seues persones sòcies.
 4. La totalitat dels seus ingressos haurà d’aplicar-se al compliment de les seues finalitats socials i estatutàries.
 5. El Club podrà gravar i alienar els seus béns immobles, prendre diners a préstec i emetre títols representatius de deute o de part alíquota patrimonial, sempre que es complisquen els següents requisits:
 1. Que siguen autoritzades tals operacions per una majoria qualificada de dos terços dels vots de les persones sòcies assistents a l’assemblea general extraordinària.
 2. Que aquests actes no comprometen de manera irreversible el patrimoni del Club o l’activitat fisicoesportiva que constituïsca el seu objecte social. En aquest supòsit, sempre que el sol·licite almenys un 5% de les persones sòcies en l’assemblea general en què haja de debatre’s, podrà exigir-se que prèviament s’emeta un dictamen econòmic, signat per una persona amb la titulació corresponent, i en aquest cas quedarà en suspens la votació fins que s’expedisca aquest dictamen.
 3. En qualsevol cas, el producte obtingut de l’alienació d’instal·lacions esportives o dels terrenys en què es troben hauran d’invertir-se íntegrament en l’adquisició, construcció o millora de béns de la mateixa naturalesa o qualsevol altra fi vinculada a la promoció de l’esport.

CAPÍTOL VI. Règim documental i sol·licitud d’informació

Article 33. Règim documental

 1. Integraran, com a mínim, el règim documental del Club:
 1. El llibre de registre de persones sòcies i els càrrecs que ocupen.
 2. Els presents Estatuts i la resta de reglaments de règim intern del Club.
 3. Els llibres d’actes, en els quals es consignaran les reunions celebrades pels diferents òrgans col·legiats del Club, subscrites per la Presidència i la Secretaria.
 4. Els llibres de comptabilitat que legalment procedisquen d’acord amb la normativa econòmica i fiscal.
 5. Inventari de béns.
 6. Aquests llibres podrà formalitzar-se en paper o en suport informàtic.

Article 34. Procediment de sol·licitud d’informació

La persona sòcia que desitge sol·licitar i accedir a informació relativa a les activitats, gestió, administració i documentació del Club, haurà de presentar una sol·licitud dirigida a la Junta Directiva, en la qual es concrete la documentació requerida i el motiu de la consulta. La Junta Directiva  respondrà a la petició en un termini no superior a deu dies hàbils, motivant la resposta en cas negatiu, o fixant en cas positiu el dia i hora en què tindrà lloc l’examen de la documentació.

Llevat que la Junta Directiva acorde amb la persona sòcia una altra alternativa, aquest examen haurà de ser presencial, en la seu del Club i amb l’assistència d’almenys una persona de la Junta Directiva. Des de la resposta favorable a l’accés a la informació i el dia assenyalat per al seu examen no podrà transcórrer més d’un mes.

En tot cas, haurà de respectar-se el que s’estableix per la legislació referent a la protecció de dades de caràcter personal.

CAPÍTOL VII. Procediment de modificació d’Estatuts

Article 35. Modificació d’Estatuts

 1. Els presents Estatuts només podran ser modificats, reformats o derogats en l’assemblea general extraordinària convocada a aquest efecte, mitjançant acord que haurà d’adoptar-se per una majoria qualificada de dos terços dels vots de les persones sòcies assistents.
 2. La modificació d’Estatuts es presentarà en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana en el termini d’un mes des de la seua aprovació, no fent efecte, tant per a les persones sòcies com per a tercers, fins a la seua inscripció en el Registre.
 3. Presentat el projecte de modificació d’Estatuts en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, i en el cas que la Direcció General de l’Esport estimara la necessitat o conveniència de realitzar modificacions al text presentat, la Junta Directiva queda autoritzada a incorporar-les als Estatuts, sense necessitat de sotmetre-les novament a l’aprovació de l’Assemblea General.

CAPÍTOL VIII. Règim de dissolució del Club

Article 36. Causes d’extinció

 1. El Club s’extingirà:
 1. Per decisió de l’Assemblea General extraordinària convocada a aquest efecte i acordada per una majoria qualificada de dos terços dels vots de les persones sòcies, assistents a aquesta assemblea.
 2. Per sentència judicial ferma.
 3. Per qualsevol altra causa establida en la normativa aplicable.
 1. En cas de dissolució, el patrimoni net resultant de la liquidació, si n’hi haguera, es destinarà a finalitats de caràcter esportiu i no lucratiu, adonant-se d’això justificadament al Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
 2. La dissolució del Club obrirà el període de liquidació, fins a la fi del qual l’entitat conservarà la seua personalitat jurídica.
 3. Una vegada acordada la dissolució del Club, i llevat que l’Assemblea General o el jutge que si escau l’acordara dispose una altra cosa, la Junta Directiva es constituirà en òrgan liquidador.
 4. Entre les funcions dels liquidadors estarà la de sol·licitar la cancel·lació dels seients en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL IX. Règim disciplinari

Article 37. Reglament disciplinari

 1. A efectes disciplinaris, en relació amb les persones sòcies, serà d’aplicació directa, mentre l’Assemblea General no haja aprovat un reglament específic, el que es disposa en el títol VIII de la Llei 2/2011, de 22 de març, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana, i altra normativa aplicable.

Supletòriament, serà aplicable el règim disciplinari esportiu de la federació esportiva de la Comunitat Valenciana a la qual estiga adscrit el Club.

 1. El règim disciplinari serà aplicable a aquelles persones sòcies que actuen en contra de les finalitats del Club, els seus Estatuts o reglaments de règim intern.
 2. En tot cas, per a imposar qualsevol sanció serà preceptiva la instrucció d’un expedient disciplinari amb audiència de la persona afectada.
 3. L’òrgan competent en matèria disciplinària i mediació de conflictes és la Junta Directiva, que podrà delegar aquesta funció en un comité de garanties.

CAPÍTOL X. Procediment d’elecció de càrrecs representatius i de govern

Article 38. Règim electoral

 1. El procés electoral per a l’elecció dels òrgans de govern i representació del Club s’ajustarà a principis democràtics i representatius.
 2. La Presidència i altres integrants de la Junta Directiva seran triats mitjançant sufragi universal, lliure, personal, igual, directe i secret de totes les persones sòcies amb dret a vot, en candidatura tancada.
 3. Les votacions es desenvoluparan emprant un i només un d’entre els següents mètodes, sent aquest idèntic per a totes les persones sòcies: 
 1. Presencialment, mitjançant paperetes prèviament confeccionades o autoritzades per la Junta Electoral, que s’entregaran o posaran a la disposició de les persones sòcies amb dret a vot perquè l’emplenen sense ratllades ni esmenes.
 2. Telemàticament, mitjançant sistema electrònic autoritzat per la Junta Electoral, que garantisca el caràcter universal, lliure, personal, igual, directe i secret del vot.

Article 39. Elecció de la Presidència i altres membres de la Junta Directiva

L’elecció de la Presidència i altres membres de la Junta Directiva tindrà lloc en els següents suposats:

 1. Per expiració del mandat.
 2. Per dimissió, renúncia, defunció o incapacitat física de més del 50% dels membres de la Junta Directiva, de tal forma que no puga exercir degudament les seues funcions.

Article 40. Convocatòria d’eleccions

La Presidència convocarà l’Assemblea General en sessió extraordinària mitjançant comunicació escrita a tots els membres d’aquesta, especificant-se com a ordre del dia de la convocatòria els següents punts:

 1. Inici del procés electoral.
 2. Sorteig i nomenaments de les persones sòcies que compondran la Junta Electoral.
 3. Elecció i nomenaments de les persones sòcies que compondran la Mesa Electoral.
 4. Calendari electoral.
 5. Elecció, en el seu cas, de la Junta Gestora.

Article 41. La Junta Electoral

 1. La Junta Electoral es constituirà en la seu del Club, o lloc acordat i informat per a tal fi, en iniciar-se el procés electoral i romandrà fins a la seua finalització.
 2. Estarà integrada per tres persones sòcies triades per sorteig entre les assistents a l’Assemblea General, que complisquen amb els requisits previstos. Per ordre ocuparan respectivament els llocs de Presidència, Secretaria i Vocalia de la Junta Electoral.
 3. Amb l’acceptació de formar part de la Junta Electoral, les persones sòcies renuncien a participar en qualsevol candidatura del procés electoral. Si alguna de les persones sòcies és elegida per a la Junta Electoral i té intenció de presentar-se en alguna candidatura, haurà de renunciar a aquest càrrec i es tornarà a sortejar el seu lloc.
 4. Són funcions de la Junta Electoral:
 1. Triar entre els dos possibles mètodes de votació.
 2. Desenvolupar el calendari electoral.
 3. Admetre i proclamar les candidatures.
 4. Resoldre les impugnacions que presenten, relatives al cens electoral, a candidatures, terminis, etc., així com les relatives a la celebració de les eleccions i resultats d’aquestes.
 5. Decidir sobre qualsevol qüestió que afecte directament les eleccions.

Article 42. La Mesa electoral

 1. La Mesa electoral es constituirà una hora abans de l’establida per al començament de les votacions:
 1. Estarà integrada per:
 2. La persona de més edat assistent a l’Assemblea General, que ostentarà la Presidència de la Mesa.
 3. Dos representants de l’Assemblea General triats per sorteig entre les persones sòcies assistents.
 4. La persona de menor edat assistent a l’Assemblea General, que ostentarà la Secretaria de la Mesa.
 5. També podran estar presents, en qualitat d’interventores, una persona designada per cadascuna de les candidatures que es presenten a l’elecció. Aquesta designació haurà d’estar degudament acreditada, en el moment de constitució de la Mesa Electoral, per qui encapçale la candidatura.
 1. Amb l’acceptació de formar part de la Mesa Electoral, les persones sòcies renuncien a participar en qualsevol candidatura del procés electoral. Si alguna de les persones sòcies és elegida per a la Mesa Electoral i té intenció de presentar-se en alguna candidatura, haurà de renunciar a aquest càrrec i es tornarà a triar el seu lloc, seguint els criteris oportuns per a cada cas.
 2. Són funcions de la Mesa Electoral:
 1. En cas de votació presencial, comprovar la identitat de les persones sòcies que exercisquen el seu dret al vot, recollir les paperetes de vot i introduir-les en una urna degudament tancada i preparada a aquest efecte.
 2. En cas de votació telemàtica, supervisar el sistema electrònic emprat mentre es desenvolupen les votacions.
 3. Redactar, per mitjà de la Secretaria de la Mesa, l’acta corresponent, on constarà: nombre de persones sòcies que han exercit el seu dret al vot, nombre de vots vàlidament emesos, nombre de vots nuls, resultat de la votació i incidències o reclamacions que es produïsquen.
 4. Remetre una còpia d’aquesta acta a la Junta Electoral dins de les 24 hores següents.

Article 43. Requisits per a ser electora

Seran electores tots aquelles persones sòcies que integren l’Assemblea General i tinguen dret a vot, en el moment en què es van convocar les eleccions. No seran electores aquelles persones sòcies que s’incorporen amb posterioritat a aquesta data.

Article 44. Requisits per a ser elegible

Per a ser elegible a la Presidència o qualsevol altre càrrec de la Junta Directiva s’hauran de reunir els següents requisits:

 1. Ser persona sòcia de número o d’honor, sempre que es tinga una antiguitat en aquesta classe de persona sòcia d’almenys sis mesos ininterromputs en el període immediatament anterior a la convocatòria del procés electoral, excepte quan es tracte de la constitució de l’entitat, i s’estiga al corrent de les seues obligacions econòmiques amb el Club.
 2. Ser major d’edat.
 3. Tindre plena capacitat d’obrar.
 4. Ser de nacionalitat espanyola, nacional d’un estat membre de la Unió Europea o estranger resident a Espanya.
 5. No complir pena d’inhabilitació per a càrrec públic per sentència judicial ferma, ni per a càrrec esportiu per resolució ferma dictada per un òrgan disciplinari.
 6. No ostentar el càrrec de Presidència en una altra entitat esportiva.

Article 45. Requisits de les candidatures

 1. Les candidatures que es presenten al procés electoral hauran de ser necessàriament candidatures tancades.
 2. No existirà requisits ni limitacions sobre càrrecs i nombre de components d’una candidatura, més enllà dels ja establits en els presents Estatuts sobre la composició de la Junta Directiva.
 3. En les candidatures, haurà de figurar la relació dels seus components, amb la designació del càrrec que cada persona haurà d’ostentar en la Junta Directiva, havent d’estar formada per un nombre de membres igual al de càrrecs que es pretenga cobrir.
 4. Una persona sòcia només podrà participar en una única candidatura.
 5. Quan el nombre de persones sòcies integrants de l’Assemblea General siga major de dues mil, les candidatures tancades hauran d’estar avalades, com a mínim, pel 5% dels membres de l’assemblea, havent de constar el nom i cognoms dels candidats, el seu número d’associat o associada i de DNI, i la seua acceptació.
 6. Els membres de l’assemblea que avalen les candidatures tancades faran constar davall de les seues signatures, el seu nom i cognoms, número de DNI i número de persona sòcia o equivalent designat per la Junta Electoral. Cap persona sòcia podrà presentar ni avalar més d’una candidatura. En cas de duplicitat de signatures es tindrà per no posades.
 7. La presentació de candidatures es farà mitjançant document escrit dirigit a la Secretaria de la Junta Electoral, dins dels terminis contemplats en el calendari electoral.

Article 46. Calendari electoral

En el calendari electoral hauran de figurar, almenys, les dates i terminis següents:

 1. Convocatòria de les eleccions.
 2. Exposició pública del cens i presentació de reclamacions a aquest.
 3. Presentació de candidatures tancades i la seua publicació.
 4. Termini d’impugnacions de les candidatures presentades i la seua resolució.
 5. Celebració de les eleccions: dia i hora de les votacions, sistema telemàtic emprat o lloc presencial d’aquestes.
 6. Impugnacions de les votacions i la seua resolució.
 7. Proclamació de la candidatura electa.

Article 47. Exposició del cens

La convocatòria i el cens electoral romandrà a la disposició de les persones sòcies, en format electrònic o en la seu del Club, durant un període mínim de 10 dies i un màxim de 15 dies, en el qual figurarà la llista de persones sòcies amb dret a vot, perquè les persones interessades puguen interposar les reclamacions oportunes.

Article 48. Presentació de candidatures

 1. Expirat el termini d’exposició i reclamacions al cens electoral, tindrà lloc la presentació de candidatures, que es tancarà en els cinc dies següents.
 2. Transcorregut aqueix termini i durant els tres dies següents, la Junta Electoral estudiarà la validesa de les candidatures presentades, acceptant únicament les que complisquen els requisits exigits.
 3. Finalitzat el termini d’estudi i acceptació de les candidatures per la Junta Electoral, es concedirà un termini mínim de tres dies i màxim de sis dies, en el qual es faran públiques les candidatures acceptades i rebutjades, podent-se efectuar durant aqueix termini les oportunes reclamacions, que seran resoltes per la Junta Electoral en el termini de tres dies, comunicant-se a les persones interessades l’acord que s’adopte.
 4. Si no existeix cap candidatura o si les presentades no reuniren els requisits establits, la Junta Directiva o la Junta Gestora, en el seu cas, continuarà en les seues funcions i en col·laboració amb la Junta Electoral formalitzarà, en un termini de 15 dies com a mínim i 30 dies com a màxim, un nou calendari electoral que posarà en marxa el nou període electoral.
 5. En cas que existira una única candidatura que reunira tots els requisits exigits, els seus components seran proclamats com a membres de la nova Junta Directiva, sense necessitat de celebrar votacions.
 6. Si són diverses les candidatures vàlides, se celebraran les eleccions en la forma prevista. En cas d’empat, es donarà com a guanyadora la candidatura encapçalada per la persona sòcia de major antiguitat en el Club.

Article 49. Reclamacions a la votació

 1. Les reclamacions que es produïsquen amb motiu de la votació hauran de formular-se dins dels tres dies següents davant la Junta Electoral, sempre que les persones interessades ho hagueren fet constar en l’acta de les votacions.
 2. La Junta Electoral resoldrà les impugnacions presentades en el termini de tres dies, transcorreguts els quals posarà a la disposició de les persones sòcies, en format electrònic o en la seu del Club, la proclamació de la candidatura que haja sigut triada.

Article 50. Impugnació dels acords de la Junta Electoral

Els acords dictats per la Junta Electoral podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional civil.

Article 51. Comunicació al Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana

Cada vegada que es produïsquen unes eleccions o hi haja canvis en la Junta Directiva haurà de comunicar-se al Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana la nova composició, mitjançant el certificat corresponent.

CAPÍTOL XI. Resolució extrajudicial de conflictes

Article 52. Mediació, arbitratge i conciliació

 1. Les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de les actuacions o decisions adoptades en el si del Club, podran resoldre’s mitjançant arbitratge, a través d’un procediment ajustat al que es disposa en la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts, o voluntàriament per mediació, conforme al que s’estableix en la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.
 2. Per defecte, el Club regularà els possibles processos d’arbitratge mitjançant un procediment de conciliació, format per integrants del Club, al qual podran acollir-se voluntàriament les parts en litigi.
 3. No seran objecte de resolució extrajudicial aquelles matèries que afecten el règim sancionador esportiu i a aquelles altres que es referisquen a drets personalíssims no sotmesos a la lliure disposició.

CAPÍTOL XII. Sobre la llengua

Article 53. Llengües oficials

Les llengües oficials del Club seran el Valencià i el Castellà.

Totes dues llengües oficials seran acceptades indistintament en l’administració i documentació del Club, si bé el Valencià tindrà la consideració de llengua vehicular i principal, per la qual cosa es tindrà especialment consideració a l’hora de la redacció de comunicacions del Club, tant internes com externes.

En qualsevol cas, es reconeix el dret de totes les persones sòcies a expressar-se lliurement en qualsevol de les dues llengües oficials del Club, sense que se li puga forçar a l’ús d’una altra que no siga la de la seua elecció.